Regulamin Programu „Autoryzowany Instalator / Autoryzowany Elektroinstalator Premium”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich osoba fizyczna może przystąpić do Programu „Autoryzowany Instalator” , zwanego dalej „Programem”.

§ 2
ORGANIZATOR
Organizatorem Programu jest spółka ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o., z siedzibą w 51-501 Wrocław ul. Swojczycka 38e wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej Warszawy, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000411989, NIP 895-20-11-110, (zwana dalej „Organizatorem”).

§ 3
UCZESTNICY
O członkostwo w Programie może ubiegać się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub nieprowadząca takiej działalności, realizująca zawodowo prace instalacyjne i elektroinstalacyjne zewnętrznych instalacji odgromowych marki ELKO-BIS.

§ 4
WARUNKI UZYSKANIA PRZEZ INSTALATORÓW CZŁONKOSTWA W PROGRAMIE
1. Autoryzowanym Instalatorem ELKO-BIS (Członkiem Programu) może zostać osoba określona w § 3, która spełni łącznie następujące warunki:
a. wypełni i wyśle do Organizatora elektroniczny formularz rejestracyjny, dostępny na stronie programu http://www.instalator-elkobis.com.pl i zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Organizatora
b. przejdzie dwudniowe odpłatne szkolenie dedykowane kandydatom na Autoryzowanych Instalatorów i z wynikiem pozytywnym zda test kończący szkolenie;
c. posiada aktualne badania, uprawnienia i zdolność do wykonywania prac montażowych na wysokości;
d. zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu;
e. podpisze oświadczenie o przystąpieniu do programu „Autoryzowany Instalator ELKO-BIS”;
f. zobowiąże się do stosowania podczas montażu instalacji odgromowych zewnętrznych wyłącznie produktów ELKO-BIS w okresie ważności certyfikatu;
g. otrzyma Certyfikat Autoryzowanego Instalatora ELKO-BIS.

§ 5
WARUNKI UZYSKANIA PRZEZ ELEKTROINSTALATORÓW CZŁONKOSTWA W PROGRAMIE
1. Autoryzowanym Elektroinstalatorem ELKO-BIS (Członkiem Programu) może zostać osoba określona w § 3, która spełni łącznie następujące warunki:
a. wypełni i wyśle do Organizatora elektroniczny formularz rejestracyjny, dostępny na stronie programu http://www.instalator-elkobis.com.pl i zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Organizatora;
b. przejdzie dwudniowe odpłatne szkolenie dedykowane kandydatom na autoryzowanych instalatorów i z wynikiem pozytywnym zda test kończący szkolenie;
c. posiada aktualne badania, uprawnienia i zdolność do wykonywania prac montażowych na wysokości oraz świadectwa kwalifikacji G1, D, E (SEP lub SPE);
d. w okresie ważności certyfikatu dysponuje legalizowanym multimetrem MRU;
e. zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu;
h. podpisze oświadczenie o przystąpieniu do programu „Autoryzowany instalator”;
i. zobowiąże się do stosowania podczas montażu instalacji odgromowych zewnętrznych wyłącznie produktów ELKO-BIS w okresie ważności certyfikatu;
f. otrzyma Certyfikat Autoryzowanego Instalatora ELKO-BIS.

§ 6
ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA
1. Po otrzymaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego od kandydata do Programu, Organizator podejmuje decyzję o utworzeniu dla niego konta użytkownika w aplikacji na http://www.instalator-elkobis.com.pl
2. Pozytywnie zweryfikowany Kandydat otrzymuje od Organizatora dane dostępowe do Konta Użytkownika. Terminy szkoleń dla Autoryzowanych Instalatorów są publikowane w kalendarium na stronie www.elkobis.com.pl
3. Osoba, która spełni warunki zawarte odpowiednio w §3 i §4 lub §3 i §5 uzyska imienny Certyfikat Autoryzowanego Instalatora/Elektroinstalatora ELKO-BIS wydawany na jeden rok. Certyfikat stanowi własność organizatora i może zostać odebrany uczestnikowi Programu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub zasad współpracy określonych Umową.
4. Dane teleadresowe Autoryzowanych Instalatorów i Elektroinstalatorów będą za ich zgodą udostępniane i promowane przez organizatora m.in. na http://www.instalator-elkobis.com.pl, oraz www.elkobis.com.pl.
5. Organizator zapewni Autoryzowanym Instalatorom/ Elektroinstalatorom:
a. nieodpłatny dostęp do aplikacji web obsługującej Program pod adresem http://www.instalator-elkobis.com.pl
b. możliwość dodania, uzupełniania i usunięcia wizytówki w wyszukiwarce Instalatorów/Elektroinstalatorów na http://www.instalator-elkobis.com.pl
c. Udział w programie punktowym z możliwością odbioru nagród z aktualnego Katalogu Nagród
- 1 zł => 1 punkt dla Instalatorów (dotyczy kosztów netto poczynionych na zakup produktów marki ELKO-BIS, pod warunkiem ich zaakceptowania przez Organizatora)
- 1 zł => 2 punkty dla Elektroinstalatorów (dotyczy kosztów netto poczynionych na zakup produktów marki ELKO-BIS, pod warunkiem ich zaakceptowania przez Organizatora)
- punkty dodatkowe (np. za udział w szkoleniach i akcjach promocyjnych)
- Aktualny Katalog Nagród znajduje się na stronie http://www.instalator-elkobis.com.pl
- Wizualizacje i zdjęcia nagród mają charakter poglądowy.
- Uczestnik programu ma możliwość odbioru nagród w ramach ilości posiadanych na swoim koncie punktów.
- Zamówienia na nagrody realizowane są 1x w miesiącu od wartości 1000 punktów.
- Uczestnik za każdą zamówioną nagrodę ponosi opłatę 1 zł, do zapłaty po otrzymaniu faktury od organizatora.
d. wyposażenie w kompetencje montażowe zgodne z normami i zaleceniami producenta
e. możliwość wydłużenia gwarancji na zastosowane produkty [pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora na przekazanie danych kontaktowych oraz wpisanie ich w Aplikacji
f. Promocję na http://www.instalator-elkobis.com.pl, www.elkobis.com.pl, u dystrybutorów, w mediach, podczas targów i wydarzeń branżowych
g. certyfikat potwierdzający kompetencje
h. bezpłatny „Pakiet Monterski” składający się z materiałów szkoleniowych, informacyjnych i reklamowych
i. możliwość jednorazowego zakupu promocyjnego zestawu narzędzi w terminie 30 dni od zakończenia szkolenia;
j. stałą zniżkę na wypożyczanie prościarki
k. preferencyjne warunki udziału w określonych szkoleniach dodatkowych i uzupełniających organizowanych przez ELKO-BIS
l. pomoc techniczną i produktową przy realizacji zleceń z zastosowaniem produktów ELKO-BIS
m. bieżące informacje o nowościach technologicznych i produktowych
n. preferencyjne warunki, informowanie na bieżąco o nowościach o. lunch i przerwy kawowe podczas trwania szkolenia.
6. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi Programu możliwość udziału w organizowanych konkursach.

§ 7
ZOBOWIĄZANIA CZŁONKÓW Programu
1. Autoryzowany Instalator/Elektroinstalator zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu i zasady uczestnictwa w Programie.
2. Szkolenie i przystąpienie do Programu jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność.
3. Autoryzowany Instalator/Elektroinstalator zobowiązuje się rekomendować systemy odgromowe marki ELKO-BIS, stosować w instalacjach odgromowych zewnętrznych wyłącznie produkty marki ELKO-BIS oraz montować je zgodnie ze sztuką i zaleceniami producenta.
4. Autoryzowany Instalator zobowiązuje się zapewnić Klientom kompleksową realizację usługi montażu systemu odgromowego w części: zwody poziome, zwody pionowe, przewody odprowadzające.
5. Autoryzowany Elektroinstalator zobowiązuje się zapewnić Klientom kompleksową realizację usługi montażu systemu odgromowego w części: zwody poziome, zwody pionowe, przewody odprowadzające, uziemienie, pomiary.
6. Autoryzowany Instalator / Elektroinstalator zobowiązuje się zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług montażowych i bierze za nie pełną odpowiedzialność.
7. Autoryzowany Instalator / Elektroinstalator nie jest przedstawicielem Organizatora, nie jest upoważniony do jego reprezentowania i nie może bez pisemnej zgody Organizatora używać żadnych znaków towarowych ELKO-BIS.
8. Odpowiedzialność za wykorzystanie Certyfikatu Autoryzowanego Instalatora / Elektroinstalatora ponosi sam Autoryzowany Instalator/Elektroinstalator, na którego wystawiony jest imienny Certyfikat.
9. Autoryzowany Instalator / Elektroinstalator zobowiązuje się do aktualizowania swojej kartoteki w aplikacji na http://www.instalator-elkobis.com.pl w zakresie danych kontaktowych.
10. Autoryzowany Instalator / Elektroinstalator zobowiązuje się do wskazania danych firmy (w szczególności nazwy, adresu, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail) , w której jest zatrudniony jeżeli adres, pod którym prowadzona jest działalność jest inny niż podany przez Instalatora przy rejestracji.
11. Autoryzowany Instalator / Elektroinstalator zobowiązuje się do udokumentowania minimum jednego montażu dokonanych w ciągu roku – pod rygorem usunięcia wizytówki Instalatora/Elektroinstalatora z bazy Instalatorów / Elektroinstalatorów .
12. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zapewnienia sobie na czas trwania szkolenia zakwaterowania i wyżywienia (poza lunchem).
13. Minimum na dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia pełnej opłaty za szkolenie.

§ 8
PRZEBIEG PROGRAMU
1. Program promuje aktywne wykorzystywanie certyfikatu (rekomendowanie i montaż wyłącznie systemów odgromowych marki ELKO-BIS zgodnie z aktualnymi normami i zaleceniami producenta).
2. Kandydaci do Programu Autoryzowany Instalator / Elektroinstalator wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy na http://www.instalator-elkobis.com.pl
3. Po otrzymaniu elektronicznego zgłoszenia, Organizator podejmuje decyzję o włączeniu Kandydata do Programu i utworzeniu mu konta użytkownika w aplikacji http://www.instalator-elkobis.com.pl
4. Pozytywnie zweryfikowani kandydaci otrzymują od Organizatora dane dostępowe do konta użytkownika na http://www.instalator-elkobis.com.pl oraz informację o najbliższych terminach szkoleń.
5. Po odbyciu dwudniowego odpłatnego dedykowanego szkolenia i pozytywnym zdaniu testu kończącego szkolenie oraz kompletnym uzupełnieniu danych na stronie Programu, wizytówka Autoryzowanego Instalatora / Elektroinstalatora zostaje uwidoczniona na http://www.instalator-elkobis.com.pl a jej właściciel otrzymuje prawo do posługiwania się certyfikatem Autoryzowanego Instalatora / Elektroinstalatora ELKO-BIS.
6. W wyjątkowych, rozpatrywanych indywidualnie przypadkach, Organizator dopuszcza zwolnienie kandydata z pierwszego dnia szkolenia, jeśli obył on nie dalej niż dwa lata temu Szkolenie Podstawowe w ELKO-BIS. Zwolnienie z udziału w pierwszym dniu szkolenia nie wiąże się z obniżeniem ceny.
7. Warunkiem utrzymania certyfikatu jest zgłaszanie poprzez aplikację dokonanych realizacji instalacji odgromowych.
8. Jedna inwestycja może zostać zgłoszona tylko przez jednego Autoryzowanego Instalatora / Elektroinstalatora. Jedna faktura zakupu może zostać zgłoszona jednokrotnie.
9. Certyfikat Autoryzowanego Instalatora / Elektroinstalatora wydawany jest na czas nieokreślony, ale jego ważność wygasa po roku od ostatniej zgłoszonej inwestycji, co skutkuje usunięciem Uczestnika z Programu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do dwóch tygodni przed planowanym terminem, jeśli liczba zgłoszonych na szkolenie osób będzie mniejsza niż 8.
11. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona.

§ 9
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Na potrzeby udziału w Programie zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, adres e-mail, telefon, stronę www, miejsce wykonywania prac montażowych z zakresu instalacji odgromowych (województwo, powiat, miasta), posiadane doświadczenie w wykonywaniu montażu instalacji odgromowych, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: nazwę firmy, numer NIP, adres strony internetowej.
3. Przekazanie danych osobowych, o których mowa w §9 pkt. 2 następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na http://www.instalator-elkobis.com.pl
4. Uczestnik Programu ma prawo do poprawiania swoich danych osobowych, a także do ich usunięcia, które jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w Programie – zmiana bądź usunięcie danych wymaga formy pisemnej przesłanej na adres marketing@elkobis.com.pl z adresu mailowego przypisanego do danego użytkownika.
5. Przystępując do Programu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu obsługi Programu oraz do upubliczniania danych zawartych w Wizytówce Autoryzowanego Instalatora / Elektroinstalatora oraz ich promowania we wszystkich kanałach komunikacji.
6. Przystępując do Programu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych oraz przekazanie danych takich jak imię, nazwisko, adres, telefon, adres email, zakres prowadzonej działalności oraz dotychczasowe inwestycje, osobom zainteresowanym z korzystania z usług Autoryzowanego Instalatora/Elektroinstalatora.
7. Przystępując do programu Uczestnik wyraża bezterminową zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku w materiałach dokumentujących przebieg szkoleń i Programu we wszystkich kanałach komunikacji.

§ 10
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z przystąpieniem do Programu, jego funkcjonowaniem oraz wydaniem Certyfikatu mogą być składane Organizatorowi wyłącznie na piśmie pod adresem wskazanym w §2
2. Organizator, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Członka Programu o zajętym stanowisku.
3. W przypadku braku akceptacji stanowiska Organizatora, określonego w ust. 2 powyżej, Członek Programu może zrezygnować z uczestnictwa w Programie i dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia Programu, zmiany zapisów Regulaminu, zmiany zasad funkcjonowania Programu, a także zmiany wzorca Certyfikatu lub domagania się jego zwrotu, w każdym czasie bez podawania przyczyn.
2. Regulamin dostępny jest do wglądu pod adresem Organizatora, wskazanym w §2 niniejszego regulaminu, oraz http://www.instalator-elkobis.com.pl